Науково-методична проблема викладачів комісії

«Формування громадянської національно-патріотичної активності студентів у контексті підготовки студенті до створення науково – методичного середовища у дошкільних навчальних закладах та початковій школі» (2012-2017рр.) Викладачі ПЦК спрямовують свою діяльність на реалізацію компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців, передбаченого Державним стандартом початкової загальної освіти і Базового компоненту дошкільної освіти, та впроваджують інноваційні технології у навчальний процес (інтерактивні, проектні, інформаційно – комунікаційні, модульного навчання, критичного мислення). Під час вивчення суспільних дисциплін реалізується стратегічна мета – розвиток історичної свідомості, громадянської та соціальної активності  студентів через формування у них предметних та життєвих компетентностей, що сприяє самореалізації та професійному становленню майбутніх педагогів.

З цією метою викладачами ПЦК розроблені навально – методичні комплекси, методичні рекомендації по підготовці студентів до самостійної роботи з  дисциплін які викладаються, що сприяють ефективності процесу навчання та впливають на якісний показник знань студентів. Викладачі соціально – економічних дисциплін, реалізуючи в життя одне із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні, у позакласній роботі ставлять перед собою мету формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, здійснюючи її на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, сприяють фізичному, моральному, культурному розвитку майбутнього педагога. З цією вони проводять позакласну роботу, застосовуючи інтерактивні, інформаційно – комунікативні технології (захист проектів, віртуальні екскурсії, філософські, історичні читання, уроки духовності, загальноколеджні лінійки до історичних подій, літературно – музичні композиції, усні журнали, «круглі столи», он-лайн – журнали, студентські теоретично – практичні конференції та ін.), які мають професійне спрямування. Викладачі ПЦК постійно знаходяться у творчому пошуку, адже утвердження компетентнісного підходу дає можливість орієнтуватись на результат навчальної діяльності, сприяє формуванню і розвитку у студентів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях і сприяє формуванню професійних компетентностей у майбутніх педагогів.